Mapování technické a dopravní infrastruktury obcí (2. vlna financování DTM krajů)

Dle § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a vyhlášky č. 393/2020 Sb. se editorem Digitální technické mapy stávají všichni vlastníci dopravní a technické infrastruktury, tedy i obce. Každý editor odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů.

Pro pomoc obcím se splněním povinnosti editora DTM je určen dotační titul z Národního plánu obnovy (NPO). Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, příjemcem dotace budou kraje. Výzva byla vyhlášena dne 21. 4. 2023. Jihočeský kraj podal žádost dne 22. 12. 2023, rozhodnutí o přidělení dotace se očekává v 04/2024.

Jihočeskému kraji byly aktuálně přislíbeny finanční prostředky ve výši 99 mil. Kč, za které musí kraj pořídit 15 tis. ha ZPS a 1 500 km technické infrastruktury obcí.

Jihočeský kraj od poloviny dubna do konce května 2023 provedl oslovení vybraných obcí s nabídkou účasti v projektu prostřednictvím datových schránek a telefonátů, kdy byly upřednostněny obce s nejnižším počtem obyvatel. Na základě získaných údajů byl vytvořen seznam obcí, které mají zájem o zařazení do projektu.

Mezi Jihočeským krajem a obcí bude uzavřena smlouva stanovující povinnosti obce, především povinnost zapsat pořízené údaje o TI obce do DTM Jihočeského kraje. Podepisování smluv bylo zahájeno v únoru 2024. Smlouvy s náhradníky budou podepisovány dodatečně podle postupu prací, předpokládaný termín je začátek roku 2025.

Ze strany obcí je očekávána součinnost, zejména z pohledu uzavření smlouvy mezi krajem a obcí, a dále při poskytnutí podkladů k sítím v majetku obce a součinnost s geodety při mapování.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na dtm-admins@kraj-jihocesky.cz.

EU a NPO logo