Mapování technické a dopravní infrastruktury obcí (2. vlna financování DTM krajů)

Dle § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a vyhlášky č. 393/2020 Sb. se editorem Digitální technické mapy stávají všichni vlastníci dopravní a technické infrastruktury, tedy i obce. Každý editor odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů.

Pro pomoc obcím se splněním povinnosti editora DTM je určen dotační titul z Národního plánu obnovy (NPO). Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, příjemcem dotace budou kraje. Výzva byla vyhlášena dne 21. 4. 2023, podávání žádostí probíhá do 31. 12. 2023.

Jihočeskému kraji byly aktuálně přislíbeny finanční prostředky ve výši 99 mil. Kč, za které musí kraj pořídit 15 tis. ha ZPS a 1 500 km technické infrastruktury obcí.

Jihočeský kraj od poloviny dubna do konce května 2023 provedl oslovení vybraných obcí s nabídkou účasti v projektu prostřednictvím datových schránek a telefonátů, kdy byly upřednostněny obce s nejnižším počtem obyvatel. Na základě získaných údajů byl vytvořen seznam obcí, které mají zájem o zařazení do projektu.

Mezi Jihočeským krajem a obcí bude uzavřena smlouva stanovující povinnosti obce, především povinnost zapsat pořízené údaje o TI obce do DTM Jihočeského kraje.

Ze strany obcí je očekávána součinnost, zejména z pohledu uzavření smlouvy mezi krajem a obcí, a dále při poskytnutí podkladů k sítím v majetku obce a součinnost s geodety při mapování.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na dtm-admins@kraj-jihocesky.cz.