Mapování technické a dopravní infrastruktury obcí

Dle § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a vyhlášky č. 393/2020 Sb. se editorem Digitální technické mapy stávají všichni vlastníci dopravní a technické infrastruktury, tedy i obce. Každý editor odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů.

Jako pomoc obcím pro splnění povinnosti editora DTM je plánován dotační titul z Národního plánu obnovy (NPO). Řídícím orgánem bude Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, příjemcem dotace budou kraje. Výzva bude vypsána začátkem roku 2023, konec projektu je 31. 12. 2025.

Dle aktuálních informací bude mít Jihočeský kraj k dispozici finanční prostředky na zmapování 15 tis. ha ZPS a 1 500 km technické infrastruktury obcí.

Pro zajištění podkladů pro účast ve výzvě je třeba předat krajskému úřadu informace o dopravní a technické infrastruktuře v majetku obce (někteří již učinili na základě výzvy k součinnosti v lednu 2022):

  • dopravní infrastruktura: pasporty komunikací, případně zákres a kategorizace vlastněných místních a účelových komunikací,
  • technická infrastruktura: zaměření sítí, příp. digitalizované podklady o průběhu sítí TI, nebo jiné dostupné podklady.

Mezi Jihočeským krajem a obcí bude uzavřena smlouva stanovující povinnosti obce, mimo jiné povinnost zapsat pořízené údaje o TI a DI obce do DTM Jihočeského kraje a povinnost uhradit nezpůsobilé výdaje ve výši 21 % (DPH).

Jihočeský kraj zpracoval dle dostupných podkladů (ÚAP, poskytnuté podklady obcí, atd.) seznam obcí, u kterých předpokládá zapojení do NPO. Nejvyšší prioritu mají obce s nejnižším počtem obyvatel.

Následující tabulka není závazná a údaje v ní budou aktualizovány ještě v průběhu roku 2023: Seznam obcí pro mapování TI

Pokud zjistíte nesrovnalosti v údajích za Vaši obec, kontaktujte nás na dtm@kraj-jihocesky.cz.