Projekt "Digitální technická mapa Jihočeského kraje", reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024756 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020 Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM).

Digitální technickou mapou kraje (DTM) se rozumí geografický databázový soubor, který obsahuje zejména údaje o vybraných přírodních, stavebních, inženýrských a technických objektech a zařízeních, popisující jejich skutečný stav, o ochranných pásmech a oblastech působnosti správců dopravní a technické infrastruktury a o záměrech na dopravní a technické infrastruktuře.

Aktivity projektu

  • pořízení a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM);
  • pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM kraje).

 

Realizace projektu začala nabytím účinnosti smlouvy o dílo „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ dne 7. 1. 2022.

Cílem projektu je formou konsolidace a mapování vytvořit ucelenou datovou základnu DTM JČK.

Konsolidací dat základní prostorové situace (ZPS) se rozumí harmonizace dostupných dat (velkého měřítka, geodeticky pořízených) na území kraje do jednotné datové struktury a jejich převedení do podoby datového modelu JVF DTM. Cílem konsolidace je vytvoření sjednocených dat datové sady ZPS z dostupných dat správců sítí, obcí a měst v rámci kraje.

Pro pořízení dat ZPS silnic II. a III. třídy proběhne zcela nové mapování metodou mobilního mapování, případně klasického geodetického zaměření.

Pořízení dat dopravní infrastruktury (DI) silnic II. a III. třídy bude provedeno včetně vyhodnocení obvodu komunikace a osy komunikace.

Nové mapování i konsolidace technické infrastruktury (TI) bude prováděno v zájmových areálech Jihočeského kraje a v obcích Jihočeského kraje.